Werkwijze

Versterk uw interne controle en optimaliseer uw operationele prestaties met onderstaand bewezen stappenplan. Volg de onderstaande stappen om te voldoen aan wettelijke vereisten en vertrouwen op te bouwen bij uw belanghebbenden.

Samen met u kunnen we het volledige stappenplan doorlopen, of u kunt ervoor kiezen om in te zoomen op specifieke stappen of gedeelten daarvan, afhankelijk van uw behoeften.

Het stappenplan omvat de volgende fasen:

1. Huidige situatie-analyse:

Ik begin met een grondige beoordeling van uw bestaande processen, systemen en beleidslijnen. Hierdoor identificeer ik zwakke punten, risico’s en inefficiënties die moeten worden aangepakt.

2. Opstellen van specifieke doelstellingen:

Samen met u definieer ik duidelijke doelstellingen om uw bedrijf in control te brengen. Denk aan het verbeteren van interne controles, het minimaliseren van operationele risico’s en het voldoen aan regelgeving. Ik zorg ervoor dat deze doelen SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, relevant en tijdgebonden) worden geformuleerd.

3. Risicobeoordeling:

Ik identificeer en beoordeel de risico’s waarmee uw bedrijf wordt geconfronteerd, zowel intern (zoals fraude, fouten of gegevensverlies) als extern (zoals marktfluctuaties of wijzigingen in wet- en regelgeving).

4. Implementeren van interne controlemaatregelen:

Ik ontwikkel en implementeer effectieve interne controlemaatregelen om de geïdentificeerde risico’s te beheersen. Dit omvat het opstellen van beleidslijnen, het implementeren van procedures, het opzetten van controlemechanismen en het waarborgen van passende toezichtstructuren.

5. Training en bewustwording:

Ik zorg ervoor dat al uw medewerkers op de hoogte zijn van en begrip hebben voor de geïmplementeerde interne controlemaatregelen. Ik bied training en bewustmakingsprogramma’s aan om de kennis en vaardigheden van uw personeel te vergroten en een cultuur van controle en compliance te bevorderen.

6. Monitoren en evalueren:

Ik stel een systeem op om regelmatig de effectiviteit van uw interne controlemaatregelen te monitoren en evalueren. Ik voer interne controles en audits uit en analyseer gegevens om eventuele tekortkomingen of zwakke punten te identificeren die moeten worden aangepakt.

7. Continu verbeteren:

Ik blijf streven naar verbetering door voortdurend feedback te verzamelen en uw interne controlemaatregelen aan te passen. Ik identificeer gebieden waar verdere verbeteringen mogelijk zijn en implementeer corrigerende maatregelen om uw controleprocessen te versterken.